Szczecin

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży

Firmy AWA TECHNIK Technika Uszczelnień i Termoizolacji.


 

Znaczenia skrótów używanych w opisie Ogólnych Warunków Sprzedaży

1. Skróty "OWS", "Warunki" oznacza Ogólne Warunki Sprzedaży,

2. "Towar", oznacza materiał lub usługę oferowany przez firmę AWA TECHNIK,

3. "Sprzedający", oznacza Firmę AWA TECHNIK Technika Uszczelnień i Termoizolacji z siedzibą w Niechorzu, przy al. Bursztynowej 2, NIP 857-134-30-22-, Regon 811105790

4."Kupujący" oznacza dowolny podmiot krajowy lub zagraniczny (osobę prawną lub fizyczną) dokonującą zakupu.

5. "Strona", "Strony" oznacza stronę kupującą i sprzedającą łącznie.

Postanowienia ogólne

1. Podane poniżej warunki dotyczą każdej transakcji sprzedaży i każdej dostawy towarów handlowych dokonywanych pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

2. Podane poniżej OWS obowiązują Strony przy wszystkich kolejnych transakcjach, bez względu na ich przedmiot.

3. Wszelkie zmiany, dodatkowe uzgodnienia, zawieszenia lub wypowiedzenia warunków wymagają pisemnej zgody Sprzedającego.

4. Warunki niezgodne z poniższymi postanowieniami nie wiążą Sprzedającego nawet, jeżeli nie zostały w sposób wyraźny zanegowane przez Sprzedającego. Warunki niezgodne z poniżej podanymi, wiążą Sprzedającego, o ile wyrazi on pisemnie zgodę na odmienne uregulowanie praw i obowiązków dotyczących transakcji handlowej.

5. Ows są dostępne dla Kupującego przed zawarciem umowy w formie pisemnej w siedzibie i oddziałach AWA Technik , lub na stronie internetowej AWA Technik www.awatechnik.pl

6. Niniejsze OWS są uregulowaniem umownym wiążącym strony w zakresie sprzedaży towarów.

Dostawa

1. Zamówienie można składać w formie mailowej, pisemnej, bądź telefonicznej.

2. W zamówieniu winny zostać określone wszystkie niestandardowe warunki montażu, zastosowania oraz docelowego miejsca pracy towaru. Kupujący zawsze powinien dokładnie podać wymiary zamawianego towaru. Brak podania takich danych wyłącza gwarancję.

3. Terminy dostaw będą określone przez Sprzedającego w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia Kupującego, bądź w ofercie Sprzedającego, jednak są one uważane za terminy szacunkowe i niewiążące dla Sprzedającego. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby dokonać dostaw w uzgodnionych terminach, jednak dochowanie terminów dostawy towaru będzie uzależnione od terminowego wywiązania się z zobowiązań umownych przez Kupującego oraz terminowego wykonania zobowiązań kontrahentów lub poddostawców Sprzedającego.

4. Wszystkie zmiany wymagane przez Kupującego mogą spowodować przedłużenie terminu dostawy.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedotrzymanie terminu, jeżeli wystąpiły okoliczności niezależne od Sprzedającego.

6. do chwili ustania przeszkody, Sprzedający może wstrzymać, ograniczyć lub odstąpić od umowy.

7. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych sytuacji nie uważa się, aby Sprzedający nie wykonał lub nienależycie dotrzymał zobowiązania i nie przyznaje się Kupującemu prawa do żądania odszkodowania lub naliczania kar umownych.

8. Każda dostawa może być realizowana przez Sprzedającego częściowo. Określenie ilości, rodzaju i terminu należy do Sprzedającego.

9. Opóźnienie dostawy z przyczyn leżących po stronie Kupującego, lub jeżeli Kupujący nie odbierze towaru w uzgodnionym terminie, daje prawo Sprzedającemu wg jego uznania i bez żadnej odpowiedzialności do zmagazynowania towaru na ryzyko Kupującego, zafakturowania towaru i obciążenia Kupującego kosztami składowania. Koszty składowania wynoszą nie mniej niż 0,01% od wartości fakturowanej za każdy dzień składowania począwszy od daty zgłoszenia gotowości do wysyłki.

  1. W przypadku opisanym w pt. 9 Sprzedający ma prawo do wyznaczenie kolejnego terminu odbioru towaru przez Kupującego, a po przekroczeniu tego terminu ma prawo do sprzedaży lub dowolnego dysponowania towarem. Sprzedaż lub inne wykorzystanie towaru w takim przypadku, nie zwalnia Kupującego od obowiązku zapłaty należności naliczonej Kupującemu przez Sprzedającego z tytułu składowania.


 

Wysyłka

1. W przypadku dostawy za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia towaru przechodzi na Kupującego, w chwili wydania przez Sprzedającego towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubytków, braków bądź uszkodzenia towaru, bądź opakowania powstałym po tej chwili.

2. Jeżeli Kupujący nie określił w stosownym terminie (nie później niż dwa dni robocze, przed dokonaniem wysyłki towaru przez Sprzedającego), sposobu i rodzaju opakowania oraz środka transportu realizacji dostawy Sprzedający zastrzega sobie prawo do dowolnego (z zachowaniem należytej staranności) wyboru rodzaju opakowania oraz środka transportu.

Płatności

1. Faktury wystawione przez Sprzedającego stają się należne i wymagane w terminie podanym na fakturze.

2. Za termin dokonania zapłaty uważa się dzień zapłaty gotówką lub dzień zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedającego kwoty wskazanej w fakturze.

3. Płatności uważa się za uregulowane tylko w sytuacji ich dokonania w całości.

4. Jeżeli ustalone terminy płatności zostaną przekroczone, prawne następstwa opóźnienia (nie wywiązania się w terminie z płatności) mogą zostać podjęte bez zawiadomienia.

5. Jeżeli Kupujący ma opóźnienia jednej lub kilku należności, Sprzedający może uzależnić realizację dalszych dostaw od uiszczenia zapłaty albo udzielenia przez Kupującego zabezpieczenia tych należności.

6. Nieuregulowanie należności w terminie określonym na fakturze upoważnia Sprzedającego do przerwania dostaw towarów i wstrzymania realizacji już przyjętych zamówień.

7. Sprzedający może uzależnić wykonanie nowego zamówienia złożonego przez Kupującego, który zalega z płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo od wpłaty zaliczki na poczet nowego zamówienia Kupującego.

8. Wniesienie reklamacji nie zwalnia Kupującego z obowiązku dokonania płatności za towar w ustalonym terminie.

Zastrzeżenie własności

1. Towar dostarczony Kupującemu pozostaje własnością Sprzedającego do chwili uiszczenia przez Kupującego w całości płatności.

2. W przypadku zalegania przez Kupującego z zapłatą za towar, Kupujący jest zobowiązany na żądanie Sprzedającego natychmiast i bezwarunkowo oddać Sprzedającemu dostarczony towar w całości.

Odpowiedzialność stron

1. Prawidłowość i kompletność danych zawartych z zamówieniu lub w dokumentacji przekazanej Sprzedającemu leży po stronie Kupującego.

2. Za możliwości stosowania i skutki wykorzystania towarów dostarczonych przez Sprzedającego w określonych rozwiązaniach konstrukcyjnych, montażowych czy technicznych Kupującego, odpowiada Kupujący, nawet jeżeli Sprzedający był włączony jako doradca lub konsultant w przygotowanie i finalny produkt Kupującego.

3. sprzedający ponosi odpowiedzialność za możliwość i prawidłowość zastosowania swoich towarów w określonych rozwiązaniach i produktach finalnych kupującego, tylko wówczas, gdy wynika to wyraźnie z uzgodnień między Stronami.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar wobec Kupującego, w przypadku kiedy Kupujący nie zastosował się do zaleceń, wskazówek i instrukcji Sprzedającego.

5. Za wady produktu wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem towaru Sprzedającego, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności.

Gwarancja, rękojmia, reklamacje

1. Kupujący ma obowiązek niezwłocznie po otrzymania towaru dokonać sprawdzenia zgodności dostarczonego towaru z zamówieniem. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić w szczególności: stan przesyłki, jakość i ilości oraz asortyment dostarczonego towaru, a także niezwłocznie (tj. najpóźniej do 5 dni roboczych ) zgłosić przewoźnikowi oraz Sprzedającemu ewentualne zastrzeżenia w tym zakresie - sporządzając w tym celu protokół niezgodności. Sprzedający zastrzega sobie prawo kontroli zgłoszonej szkody na miejscu dostawy.

Odbiór towaru bez zgłoszenia zastrzeżeń, zwalnia Sprzedającego z odpowiedzialności za jakiekolwiek braki ilościowe.

2. Towar odebrany przez Kupującego lub przewoźnika bez zastrzeżeń uważa się za towar bez wad.

3. Jeżeli towar został wydany w opakowaniu zbiorczym to Kupujący zobowiązany jest zgłosić wady towaru, bądź braki ilościowe przy odbiorze towaru od przewoźnika.

4. W przypadku, gdy Kupujący zgłosi usterkę lub wadę podlegającą jego zdaniem gwarancji, a w wyniku sprawdzenia przez Sprzedającego okaże się, że Towar nie jest uszkodzony, Kupujący zobowiązany jest pokryć koszty transportu.


  • uszczelki spiralne
  • puzzle
  • filc techniczny
  • zestaw narzędzi